Hoe verder? Q&A vanuit VWS en VNG

20 februari 2023

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) heeft op 28 september 2022 in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat hij de Verwijsindex Risicojongeren (VIR) als wettelijke verplichting uit de Jeugdwet wil schrappen. Op de VNG website leest u wat dit voor gemeenten betekent. In deze Q&A wordt benadrukt dat de wettelijke verplichting blijft bestaan totdat de wet is gewijzigd. Eveneens wordt vanuit VWS een plan van aanpak geschreven over het ondersteunen van gemeenten die door willen met een samenwerkingsinstrument.

Uit de Q&A:

  • Het doel van de VIR is zorgen dat professionals vroegtijdig met elkaar in contact komen om tijdig passende hulp, zorg of bijsturing voor een jeugdige te bieden. Het doel is ook voorkomen dat langs elkaar heen wordt gewerkt. Red: de staatssecretaris blijft achter dit doel staan.
  • Komende tijd zal in beeld worden gebracht welke alternatieven er zijn voor het vroegtijdig met elkaar in contact komen om tijdig passende hulp, zorg of bijsturing te bieden en om te voorkomen dat langs elkaar heen wordt gewerkt. Dit hoeven geen alternatieven te zijn die gebruik maken van een systeem of voorziening. Hierbij kijken we breed voor voorbeelden in het land.
  • Ook zijn er gemeenten die voor deze doelstelling gebruik willen maken van een systeem, voorziening of andere technologie. Er zal in kaart worden gebracht of en zo ja, welke juridische basis voor het uitwisselen van gegevens hiertoe mogelijkheden zou kunnen bieden.

De wettelijke verplichting betekent dat gemeenten:

  • Het gebruik van de verwijsindex moeten bevorderen
  • Daarvoor schriftelijke afspraken moeten maken over de samenwerking met de in de gemeente werkzame organisaties en zelfstandig werkende professionals
  • De aansluiting van de organisaties en professionals dient te organiseren.
  • Concreet betekent dat voortzetting van de contracten en afspraken en dat er nog steeds signalen kunnen worden afgegeven aan de VIR en opvolging kan worden gegeven aan matches. Ook is het belangrijk dat de VIR wordt gebruikt, zoals bedoeld en beschreven in de Jeugdwet. 
  • Het ministerie van VWS gaat voor professionals een handreiking ontwikkelen

Houd onze website in de gaten voor meer updates over de stand van zaken. Heb je tussentijds vragen? Neem contact op met consultant@multisignaal.nl